Buurtschool Plataan Sinne Kinderopvang

We denken erover om niet de term IKC te gaan gebruiken, maar een omschrijving die beter past bij ons en onze omgeving. Er is niet alleen een samenwerkingsverband binnen school maar ook in de wijk:  naschools aanbod vanuit de wijkteams,  het sociaal wijkteam heeft wekelijks een loket in school, er is een kinderwijkraad.

Buurtschool Plataan Sinne Kinderopvang?

Korte ontstaansgeschiedenis
In het voortraject zijn veel pogingen gedaan tot samenwerking. Dit heeft niet geleid tot een integrale lijn waarbij school en opvang, pedagogisch en didactisch op één lijn zitten. Wisseling van personeel en  het niet zekerzijn van het bestaansrecht van de kinderopvang hebben dit proces gestagneerd. Vanaf begin 2017  is het weer opgepakt als speerpunt.

Missie
Onze gezamenlijk missie houdt in:
- Wij willen het verschil maken voor u en uw kind:
- Wij willen kinderen uitdagen door hen aan te bieden wat ze nodig hebben.
- Wij willen kinderen aanvoelen om hun vraag te begrijpen. We gebruiken hiervoor ons hoofd, hart en handen.
- Ons eigen geluk willen we doorgeven aan de kinderen.
- Wij willen iets creëren voor de kinderen, een ervaring, die nieuwsgierig maakt en uitnodigt om verder op onderzoek te gaan.
- Wij willen een tweede thuis zijn voor de kinderen. Een plek waar stabiel en binnen een duidelijke structuur activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud.
- Met onze dynamische en expressieve kinderen zijn we een afspiegeling van een maatschappij in het klein. Een omgeving waar veilig; spelend en lerend de wereld kan worden ontdekt

Visie
Kinderen komen tot bloei in een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en betrokken zijn.

Een omgeving waar zij steun ondervinden en zich verbonden weten met de

kinderen, volwassenen en wereld om hen heen.

Door een veilig en stimulerend klimaat scheppen pedagogisch professionals voorwaarden voor leren en ontwikkelt een kind zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.

Bij jonge kinderen is doen, ontdekken en ervaren leidend, want kinderen leren actief.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij via onze eigen houding en communicatie een model zijn voor de kinderen. We stellen redelijke grenzen en leggen die uit, wij kijken en luisteren naar wat kinderen bezighoudt en wat zij nodig hebben.

Profiel
Gezien de doelgroep is het profiel ondersteuning vanuit de talenten van de kinderen  en die ondersteuning bestaat uit sport/ beweging, cultuur/ theater, natuur/beleving.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
In de ontwikkeling naar een integrale samenwerking is stap een gezet: het formuleren van een gezamenlijke visie en missie. De tweede stap: het ontwikkeling van een pedagogische en didactisch plan voor beide organisaties. Hier zijn we over in gesprek.

Overige kernwoorden
Onze slogan is leren en spelen met hoofd, hart en handen

Ontvang de IKC nieuwsbrief