IKC De Sprong

In oprichting

Missie
In een veilige en gelukkige opgroei-omgeving bieden wij opvang en onderwijs aan waarin kinderen zich ontwikkelen, kennis en ervaring opdoen en leren omgaan met kansen, zodat zij de sprong durven maken naar hun toekomst.

Visie
Visie op het pedagogisch klimaat
Wij geloven dat mensen goed willen zijn voor zichzelf, hun naasten en de omgeving waarin zij leven. Wij willen aan onze kinderen meegeven dat zij onderdeel zijn van een groter geheel, dat ze er toe doen en iets te zeggen hebben in de wereld. Onze kinderen maken samen de toekomst.

Visie op opvang en onderwijs
Wij geloven dat elk kind uniek is en willen het kind werkelijk zien, zodat wij de onderwijsbehoefte die zij aanspreken verstaan. Wij hebben het lef om ons onderwijs daarvoor anders in te richten, omdat wij geloven dat kinderen dan werkelijk ontdekken wie zij zijn en wat en hoe zij kunnen bijdragen aan samen leven en leren in de 21ste eeuw. 

Onze medewerkers bouwen een vertrouwensband op met de kinderen en hun ouders. Wij willen tegemoet komen aan de uniciteit van kinderen. Daarom spelen, ervaren, leren en werken wij groepsdoorbrekend.

In het portfolio laat het kind zijn eigen ontwikkeling zien. Wij volgen de kinderen in het kindvolgsysteem.

Visie op ontwikkeling en leren
Wij geloven in leren door ervaren. Kinderen zijn nieuwsgierig naar het onbekende, naar de wereld en de mensen om zich heen. Wij willen de nieuwsgierigheid van het kind stimuleren. Dit doen wij door het kind de ruimte, de tijd en het vertrouwen te geven zich te ontwikkelen, doelen te behalen en activiteiten te plannen.

In een groep leren kinderen door te kijken en te spelen met andere kinderen. Leren is een sociaal proces, dat kun je niet alleen.

Visie op levensbeschouwing
Wij geloven in het mysterie van het leven en stimuleren onze kinderen hiervoor oog te hebben en zich te verwonderen. De katholieke traditie is onze inspiratiebron die voelbaar is in de sfeer op de Sprong, in de verhalen, onze vieringen en rituelen. We hebben een open houding, zijn optimistisch en zien vooral kansen.

Profiel
Ons profiel is sport, natuur en cultuur. Dit profiel vraagt nadere uitwerking. Wij besteden veel aandacht aan sport en natuur. Met name cultuur vraagt extra inspanningen om verder vorm te geven.

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
De Sprong is een katholieke daltonschool (in de toekomst IKC) en dat betekent dat ons onderwijs kinderen cultureel en moreel vormt, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. Maar ook geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken, een leven lang leren en samenleven.

Wij geloven dat “God in ieder mens Zijn Licht heeft ontstoken”. Hieruit vloeit de gedachte voort dat eenieder “op aarde is gekomen met zijn of haar eigen opdracht”.

Het is de kunst “dat Licht” en “die opdracht” te leren ontdekken en dat kan niet anders dan dat medewerkers dit “voorleven” vanuit het principe “zijn wie je bent”. 

Overige kernwoorden

Openheid
We hebben een open houding, zijn eerlijk en ontvankelijk. We werken in een open gebouw, waar we elkaar zien en waar iedereen welkom is.

Autonomie
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de vrijheid krijgen om het zelf te doen.

Vertrouwen
Geloven in jezelf en de ander en uitgaan van het positieve.

Sociale verantwoordelijkheid
Je bent verantwoordelijk voor jezelf, de ander en de omgeving. De keuzes die je maakt hebben en positief effect op jezelf, de ander en de omgeving.

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
De aanpassingen aan het gebouw zijn onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de BMS.

Ontvang de IKC nieuwsbrief