IKC Sint Thomas i.o.

De maatschappij verandert, de tijd van nu vraagt om antwoorden van nu. Dat is voor de Sint Thomasschool en kinderopvang Sinne een uitgelezen moment om een organisatie neer te zetten voor de komende jaren. 

Vanuit onze toekomstvisie werken we aan de totstandkoming van een IKC Sint Thomas.

Missie
Wij zien IKC Sint Thomas als een ‘Mienskip’: Een plek waar kinderen vanuit een veilige basis hun omgeving kunnen ontdekken en zichzelf kunnen ontplooien. Een plek waar elk kind, elke ouder en elke medewerker voelt dat we met elkaar tot heel wat moois in staat zijn. Een omgeving met een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding waar ouders en medewerkers samenwerken. Waar de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in de veilige setting van een groep die motiveert en corrigeert. Waarbij  de groep niet zonder het individu kan dat zich profileert, dat verbindt en dat er voor zorgt dat het goed toeven is op IKC Sint Thomas.

Visie
IKC Sint Thomas wil een gemeenschap zijn met een eigen gezicht. Ouders en kinderen moeten deze eigenheid kunnen herkennen in het doen en laten van iedereen die met het IKC  te maken heeft.  Het kind neemt hier steeds een centrale plaats in. 

Vanuit onze identiteit zorgen we er voor dat de kinderen op IKC Sint Thomas o.a. mogen ervaren dat:

· het leven gevierd mag worden, zowel in vreugdevolle als in verdrietige momenten.

· de talenten die iedereen heeft optimaal ontwikkeld dienen te worden.

· ze verantwoordelijkheid mogen dragen voor hun doen en laten in het kindcentrum.

· wanneer het onverhoopt eens niet zo loopt zoals we graag willen, er nieuwe kansen worden geboden.

· het leven zinvol is en dat het de moeite waard is om mens te zijn.

· het goed is om in te zetten voor een goede en mooie wereld, voor vrede en rechtvaardigheid.

Profiel
Ieder kind ontwikkelt zich in relatie tot andere mensen. Dat is onze lerende gemeenschap. Je leert van elkaar, met oog voor elkaar. Onze ‘Mienskip’ is groter dan het IKC: naast de kinderen, ouders en medewerkers is nadrukkelijk ook de buurt een onlosmakend onderdeel ervan.

Het jonge kind
Jonge kinderen (van 0 tot 7 jaar) leren door spel en interactie. Daar heb je de gemeenschap voor nodig.

Bewegen. 
In een maatschappij waar bewegen niet meer vanzelfsprekend, maar voor de brede ontwikkeling essentieel is, willen we extra aandacht schenken aan bewegen.

Wereldoriëntatie en expressie. 
We onderzoeken op welke wijze we wereldoriëntatie en expressie in samenhang en betekenisvol kunnen aanbieden.

Taal, rekenen en lezen. 
Deze vakken zijn en blijven de elementaire vakken die de kinderen moeten leren. 

Hoe kunnen we de kracht die uitgaat van de huidige werkwijze combineren met de 21e-eeuwse vaardigheden zonder de methodes hierbij helemaal los te laten.

Onderzoeken of ruimtes beter ingericht kunnen worden om deze vakken eigentijds aan te kunnen bieden. 

Pedagogisch fundament en pijlers voor onderwijs en opvang
Onze visie vanuit de inzichten van de Individualpsychologie (naar Adler) geeft opvoedingsvormen en opvoedingsnormen, die ons aanspreken en passen bij wat wij waardevol vinden. Deze normen zijn de basisprincipes voor de pedagogische en didactische uitgangspunten en krijgen dagelijks vorm in het handelen en de omgang met kinderen. De professional heeft als opvoeder een essentiële taak. Kinderen komen tot bloei in een omgeving waar ze zich zelf kunnen zijn, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en betrokken zijn. Een omgeving waar zij steun ondervinden en zich verbonden weten met de kinderen, volwassenen en de wereld om zich heen. Positieve, warme relaties dragen bij tot het gevoel van emotionele basisveiligheid. Het geeft kinderen de ervaring dat ze erbij horen en dat zij deel uitmaken van een groter geheel. 

Richtinggevend hierbij zijn:
· Structuur: Een heldere, open organisatie binnen de groep en IKC verband.
· Duidelijkheid: Iedereen binnen ons IKC weet wat er van hem/haar verwacht wordt.
· Discipline: We mogen elkaar aanspreken op gemaakte afspraken . 
De inzichten vanuit de Individualpsychologie geven ook duidelijke impulsen voor het didactisch handelen binnen het IKC. Er is een voortdurende interferentie tussen pedagogiek en didactiek. Deze moet de kwaliteit van ons handelen verhogen en steeds de basis zijn waar we op terugkeren. 
Kernwaarden die leidend zijn:
· Respect: Voor de eigenheid en leer- en ontwikkelmogelijkheden van ieder individueel kind.
· Betrokkenheid: Voor het realiseren van eigenaarschap bij de kinderen. Een kind komt beter tot leren, betrokkenheid  werkt prestatie verhogend.

Overige kernwoorden
Mienskip
In ontwikkeling
Toekomstgericht
Vertrouwen in elkaar

Bijzonderheden/aanpassingen gebouw
Op dit moment zijn we bezig een vertaalslag te maken van onze visie naar de fysieke omgeving.
 

Ontvang de IKC nieuwsbrief