Jeugdondersteuners

Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK)

Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben gezamenlijk de nieuwe functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd. De functie is in 2018 ontstaan doordat IKC’s behoefte hebben aan een jeugdondersteuner die als lid van een multidisciplinair team het pedagogisch klimaat voor kinderen binnen een IKC helpt versterken. Doel is dat kinderen de kans krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Als een kind daarbij ondersteuning nodig heeft, moet deze vroeg en snel beschikbaar zijn en ook zo dicht mogelijk bij het kind: het IKC en thuis.

Preventie

Kinderen hebben het meest aan een aanpak die belemmeringen in hun ontwikkeling zo vroeg mogelijk wegneemt. De JOK richt zich daarom op preventie, normalisering en vroegtijdige signalering en waar nodig adressering van problemen. Door nadrukkelijk meer aandacht te schenken aan preventie kunnen problemen in een later stadium worden voorkomen of verminderd. En kan worden voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp noodzakelijk wordt. Omdat de problemen vroeg worden aangepakt, levert de JOK ook een bijdrage aan de verbeterde ketenaanpak van 0-23 jarigen.

Verbinding

De JOK richt zich ook op een betere verbinding met de leefwereld van het kind buiten de school. De JOK werkt samen met het IKC-team aan een inclusieve, goede pedagogische omgeving voor kinderen van 0-12 jaar. Een omgeving waarin snel en effectief wordt gereageerd op ontwikkelingsvragen van kinderen, opvoedvragen van ouders en ondersteuningsvragen van pedagogische medewerkers en leerkrachten. Structurele signalen vertaalt de JOK naar kinderopvang, onderwijs en gemeente om tot beleidsverbetering te komen.

Onderzoek

Sinzer heeft de eerste resultaten van het werken met JOK’ers in kaart gebracht in het magazine uitkomsten pilot jeugdondersteuners 2018-2021.