Jeugdondersteuners

Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK)

Gemeente Leeuwarden, het primair onderwijs en de kinderopvang hebben in 2018 de functie van Jeugdondersteuner Kindcentrum (JoK) geïntroduceerd. De functie vervult de behoefte van IKC’s om kinderen in een vroeg stadium zo nodig ondersteuning te bieden bij hun eigen ontwikkeling. Met een jeugdondersteuner in het multidisciplinair team kan dat snel en in een vertrouwde omgeving, het IKC en thuis. 

 

Preventie

Kinderen hebben het meest baat bij een aanpak die belemmeringen in hun ontwikkeling zo vroeg mogelijk wegneemt. Door nadrukkelijk meer aandacht te schenken aan preventie kunnen problemen in een later stadium worden voorkomen of verminderd. Zo kan specialistische hulp uitblijven. De JoK richt zich daarom op preventie, normalisering, vroegtijdige signalering en waar nodig adressering van problemen. Door deze tijdige aanpak levert de JoK ook een bijdrage aan de verbeterde ketenaanpak van 0-23 jarigen.

Verbinding

De JoK werkt samen met het IKC-team aan een inclusieve, gezonde pedagogische omgeving voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zowel binnen- als buiten de school. In deze omgeving wordt snel en effectief gereageerd op ontwikkelingsvragen van kinderen, opvoedvragen van ouders en ondersteuningsvragen van pedagogische medewerkers en leerkrachten. Structurele signalen worden door de JoK vertaald naar een mogelijke beleidsverbetering. 

Onderzoek

Sinzer heeft de eerste resultaten van het werken met JoK’ers in kaart gebracht in het magazine uitkomsten pilot jeugdondersteuners 2018-2021.