Aan de slag met de kwaliteit van VVE

Wil jouw IKC ook aan de slag met de kwaliteit van VVE en de doorgaande lijn? Gebruik dan het zelfevaluatieformulier. 

In Leeuwarden is een zelfevaluatieformulier ontwikkeld waarmee de kwaliteit van VVE op een IKC in kaart kan worden gebracht. Met deze zelfevaluatie kunnen professionals in het IKC de doorgaande lijn van het jonge (doelgroep)kind in beeld brengen. Het helpt de professionals om inzicht te krijgen in alle aspecten die daarbij van belang zijn.

Op een aantal Leeuwarder IKC's wordt de zelfevaluatie als onderdeel van een cyclus jaarlijks uitgevoerd, maar het document is ook handig voor andere IKC's. De eerste 7 levensjaren zijn namelijk voor alle kinderen erg bepalend voor hun ontwikkeling tot volwassen mens. De manier waarop professionals met jonge kinderen omgaan, heeft daarom grote impact op het leer- en ontwikkelpad van kinderen. Een goed kwalitatief aanbod vraagt continue professionalisering op de werkvloer en professionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Uit onderzoek komt ook naar voren dat kinderen bij de overgang van de voorschool naar de basisschool belemmeringen kunnen ervaren die van invloed zijn op een goed verloop van hun verdere schoolloopbaan. Door middel van een doorgaande lijn streven IKC’s ernaar dat (doelgroep)kinderen zich snel thuis voelen in een nieuwe groep, ouders een vertrouwensrelatie opbouwen met de nieuwe leerkracht en dat professionals van IKC’s gezamenlijk zorgen voor continuïteit in de ontwikkeling van kinderen. Tot slot zorgt een gezamenlijke visie voor de basis voor het vormgeven van deze doorgaande lijn. Een goede analyse helpt daarbij. Op basis daarvan kunnen IKC-professionals bespreken welke stappen ze gaan zetten in het steeds verder vormgeven van de doorgaande lijn en verder werken aan kwaliteitsbewustzijn en -zorg.

Het zelfevaluatieformulier is ontwikkeld door het kwaliteitsteam VVE en is een aanpassing van de kwaliteitskaart van Sardes. In het kwaliteitsteam VVE zitten medewerkers vanuit kinderopvang en onderwijs, de lector early childhood van NHL/Stenden en de gemeente. Op IKC's met veel kinderen met een VE-indicatie worden rondetafelgesprekken gevoerd naar aanleiding van de zelfevaluatie. De informatie uit deze gesprekken vormt zowel een basis voor IKC's om hun kwaliteit van VVE te verbeteren als een verantwoording voor de VE-middelen van de gemeente